کاوشگر اتمسفر و غبار محیطی

0

شهریور ۶, ۱۳۹۴

کاوشگر اتمسفر و غبار محیطی، میهمان نزدیک ترین همسایه فضایی زمین!

بیش از ۴۰ سال از کاوش انسانی بر روی سطح ماه می‌گذرد، ماه تنها قمر کره زمین محسوب می‌شود که با وجود کاوش‌های انسانی و روباتیک […]